ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

10002รองผู้อำนวยการ ฉวีวรรณ จารุวัฒนพันธ์

ประวัติการศึกษา

– อนุบาล-ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร

– มัธยมศึกษา โรงเรียนบุณยสมบัติวิทยา อ.สวี จ.ชุมพร

– ปริญญาตรี วิทยาลัยครูพระนคร (เอกภาษาไทย)

– ปริญญาโท มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขา การสอนภาษาไทย)

– ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สาขา บริหารการศึกษา)

บรรจุราชการ วันที่16 พฤษภาคม 2523 ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร