ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สอบ Pre test ปีการศึกษา 2558

9_resizeผอ.สุชาติ หงษ์ทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  มอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลให้กับโรงเรียน และนักเรียนที่สอบ Pre test ปีการศึกษา 2558

2_resize โรงเรียนมานิตานุเคราะห์

ด.ช.กนิษฐ์ บุญเฉิด

 • รางวัล ที่ 1 คะแนนรวม
 • รางวัล ที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์

 

6_resize

โรงเรียนจอย

ด.ญ.พิมพ์ลภัส ศรีพัฒน์พิริยกุล

 • รางวัล ที่ 2 คะแนนรวม

ด.ช.ภาคภพ เลขวัต

 • รางวัล ที่ 3 คะแนนรวม

ด.ช.Hang Lee

 • รางวัล ที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ
9_resize

โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย

ด.ญ.ลภัสรดา กฤษฎานุภาพ

 • รางวัล ที่ 1 วิชาภาษาไทย
8_resize

โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย

ด.ช.พิชญุตม์ ทับกะแดะ

 • รางวัล ที่ 3 คะแนนรวม
12_resize

โรงเรียนธิดาแม่พระ

ด.ช.กรวุฒิ ศิริอนันตภัทร์

 • รางวัล ที่ 3 คะแนนรวม
13_resize

โรงเรียนธิดาแม่พระ

ด.ญ.ชุติมา ย่อมละเอียด

 • รางวัล ที่ 1 วิชาภาษาไทย
14_resize

โรงเรียนอนุบาลชุมพร

ด.ช.กัณตภณ งั่นบุญศรี

 • รางวัล ที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
15_resize

โรงเรียนวัดบ้านส้อง

ด.ช.กฤตพล เพชร์แก้วณา

 • รางวัล ที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
16_resize

โรงเรียนวัดรัตนาราม

ด.ญ.ชนากานต์ สูนกามรัตน์

 • รางวัล ที่ 1 วิชาภาษาไทย
17_resize

โรงเรียนพุทธยาศรม

ด.ญ.ธนิศรา โสพิกุล

 • รางวัล ที่ 1 วิชาภาษาไทย
18_resize

โรงเรียนพุทธยาศรม

ด.ญ.กัญญภา ตู้บรรเทิง

 • รางวัล ที่ 1 วิชาสังคมศึกษา
20_resize

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

ด.ช.ปัณณวิญช์ ทองแผน

 • รางวัล ที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ