ผลการแข่งขันทักษะคอมพิเตอร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายงานผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

(1)  การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2556 รายการแข่งขัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

  1. เด็กชายบวร  ชาติดำรง             ระดับชั้น   ม. 3/1
  2. เด็กชายปองธรรม  เครือรัตน์   ระดับชั้น   ม. 3/2

(2) การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ระหว่างวันที่  20 – 22  สิงหาคม 2556  รายการ แข่งขันการออกแบบ Poster หัวข้อ “เยาวชนไทยกับการพัฒนา ICT ก้าวสู่ประชาคม”

ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ได้แก่

  1. นางสาวพีชชญา  ทองยอด          ระดับชั้น   ม. 6/11