ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทรับตรง

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทรับตรง
มีนักเรียนสอบได้คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยชื่อดังของรัฐแล้ว จํานวน 147 คน

ผลศึกษาต่อ