ผลการลงทะเบียนขอใช้ อีเมล์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (@st.ac.th) สำหรับนักเรียน

ผลการลงทะเบียนขอใช้ อีเมล์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (@st.ac.th) สำหรับนักเรียน
• รหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวประชาชนที่นักเรียนบันทึกลงระบบ
• สำหรับบัญชีที่ลงทะเบียนไม่ผ่าน(FAILED) ให้นักเรียนลงทะเบียนใหม่ และระบุข้อมูลให้ถูกต้อง https://forms.gle/Xm4gkPz3yNHSRWTH7
• นักเรียนที่ต้องการอีเมล์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ที่ https://forms.gle/Xm4gkPz3yNHSRWTH7  (ห้ามลงทะเบียนซ้ำ)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

ผลการลงทะเบียนขอใช้ อีเมล์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (@st.ac.th) สำหรับนักเรียน