ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

ให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับ 1 – 222 ตามประกาศ รายงานตัว
ผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/DiTGMQ9xEqUBpY6N9
พร้อมแนบไฟล์หรือรูปภาพ “แบบรายงานตัว” รูปแบบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 หากนักเรียนไม่รายงานตัวตามวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ในลำดับถัดไปตามประกาศโรงเรียน มารายงานตัวจนครบตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน
โดยสามารถติดตามประกาศได้ทางเว็บไซต์ https://www.st.ac.th/

คลิกประกาศ
คลิกเข้าสู่ระบบรายงานตัว