ประชาสัมพันธ์อบรม GSP

gspศูนย์อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpadโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpadขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามที่แนบ

ศูนย์อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามที่แนบ

โครงการพัฒนา ‘s_Sketchpad

ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการครูคณิตศาสตร์ GSP

ใบสมัครเข้ารับการอบรม GSP56