ประกาศ เรื่อง ขอดูผลคะแนนสอบ

ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะยื่นขอดูผลคะแนนสอบ  ม.1 และ ม.4 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 10 มีนาคม 2557  ณ สำนักงานวิชาการ และขอรับผลคะแนนสอบได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2557