ประกาศ เรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษา

ทางโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดเปิดระบบรับชำระเงินบำรุงการศึกษา  สำหรับนักเรียนที่ค้างชำระตั้งแต่ ปีการศึกษา 2564-2566

ตั้งแต่วันที่  14 – 26 ก.ย. 66  ผ่านช่องทาง Mobie Banking ทุกธนาคาร และ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนดังกล่าว ได้จากครูที่ปรึกษาค่ะ

คลิก    »» เพื่อพิมพ์ใบชำระเงินบำรุงการศึกษา หรือ QR Code สำหรับสแกนจ่าย ««