ประกาศ!!! รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563 นั้น บัดนี้ขั้นตอนการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั้งหมด 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

2. เจ้าหน้าที่โครงการสื่อสารสองทาง

3. พนักงานรับเติมเงินศูนย์อาหาร

โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ

>>>คลิกประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<<