ประกาศ กำหนดการรับ ปพ.๑ และประกาศนียบัตร

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศกำหนดการรับ ปพ.๑ และประกาศนียบัตร

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รับ ปพ. ๑ และ ประกาศนียบัตร ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เลื่อนการรับ ปพ. ๑และ ประกาศนียบัตร

                                                                                จากวันจันทร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

                                                                               เป็น วันจันทร์ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๐ ๗๗๒๗ ๒๓๐๐ ต่อ๓๑๕