ประกาศ การยืนยันสิทธิ์การเปลี่ยนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นม.4 แผนวิทย์-คณิต

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เรื่อง  การยืนยันสิทธิ์การเปลี่ยนโครงการห้องเรียนพิเศษ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 โดยให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับตามในประกาศ ยืนยันสิทธิ์การเปลี่ยนโครงการห้องเรียนพิเศษผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/3s7Eoiof6ncMUJxD9
พร้อมแนบไฟล์แบบยืนยันการใช้สิทธิ์ประสงค์เปลี่ยนโครงการห้องเรียนพิเศษ รูปแบบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563
หากนักเรียนไม่ยืนยันสิทธิ์การเปลี่ยนโครงการห้องเรียนพิเศษตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ในลำดับถัดไป
มายืนยันสิทธิ์การเปลี่ยนโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยสามารถติดตามประกาศได้ทางเว็บไซต์ https://www.st.ac.th/

 

คลิกประกาศ

คลิกเข้าสู่ระบบการยืนยันสิทธิ์