ประกาศ !!! การจัดการเรียนการสอนปกติ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศให้นักเรียนได้มาเรียน Onsite ที่โรงเรียนทุกคน  ตั้งแต่วันที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓ เป็นต้นต้นไป โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ

>>>คลิก<<< ประกาศการจัดการเรียนการสอนปกติ