ประกาศ การจองอุปกรณ์การเรียน

   ประกาศ

การจองอุปกรณ์การเรียน
1. ชุดนักเรียน จองวันที่ 6,7 เมษายน 2556
2. ชุดพละศึกษา จองวันที่ 6 , 7 เมษายน 2556 และ 8 , 9 , 14 , 15 พฤษภาคม 2556
3. สมุด ซื้อวันที่ 8 , 9 , 14 , 15 พฤษภาคม 2556
4. เป้ , กระเป๋าหิ้ว ซื้อวันที่ 14 , 15 พฤาภาคม 2556
กลุ่มบริหารทั่วไป
5 เมษายน 2556