ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

อ่านประกาศ