ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง สรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสุราษฏร์ธานี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ. กระทรวงการคลัง หรือกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
๒. ต้องเป็นบริษัทที่มีประวัติผลงานด้านการให้บริการประกันอุบัติเหตุนักเรียน
๓. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากกรมประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
๔. ต้องมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนบริษัทประกัน
๕. ต้องไม่มีประวัติการละทิ้งความรับผิดชอบในเรื่องการทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ น.
ถึง๑๖.๓๐ น ณ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร 3 โรงรียนสุรษฎร์านี และกำหนดเปิดชองเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร 3  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐- ๗๗๒๗-๒๓๐๐ ต่อ ๙๐๕ หรือ ๐๖๑-๗๒๖๑๓๙๓

คลิกไฟล์แนบ