ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง สรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี นั้น
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง หรือกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
2. ต้องเป็นบริษัทที่มีประวัติผลงานด้านการให้บริการประกันอุบัติเหตุนักเรียน
3. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากกรมประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
4. ต้องมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนบริษัทประกัน
5. ต้องไม่มีประวัติการละทิ้งความรับผิดชอบในเรื่องการท าประกันอุบัติเหตุนักเรียน
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาวันที่ 6 พฤษภาคม 25645 ระหว่างเวลา 08.30 น.
ถึง 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีและก าหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่
10 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่
3, 5 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการหรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 077 272 300 ต่อ 905 หรือ 086 476 3593

คลิกไฟล์แนบ