ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการห้องเรียนพิเศษ

ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับตามที่แต่ละโครงการห้องเรียนพิเศษกำหนด
มารายงานตัวในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ สถานที่ตามแต่ละโครงการห้องเรียนพิเศษกำหนด
โดยสามารถดูรายชื่อของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
และอ่านรายละเอียดในการมารายงานตัวได้ ดังนี้
 • โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMTE, พสวท.สมทบ, MSET)  Click
 • โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Mathematics)
  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  Click
 • โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Gifted English) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  Click
 • โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย (Gifted Thai)
  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  Click
 • โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Gifted English)
  แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา  Click
 • โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย (Gifted Thai)
  แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา  Click
 • โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปศาสตร์
  แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา  Click