ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกประกาศที่นี้