ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้
1. เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
2. จัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564

คลิกประกาศ