ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

คลิกประกาศ