ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ปิดเรียนภายใน

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ปิดเรียนภายใน วันที่ 17 กันยายน 2563 และเปิดเรียนปกติในวันที่ 18 กันยายน 2563