ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง สรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกัน เพื่อประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุราษฏร์ธานี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง หรือกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

๒. ต้องเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนและเงินกองทุน ตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลังกำหนด หรือกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
๓. ต้องเป็นบริษัทที่มีประวัติผลงานด้านการให้บริการประกันอุบัติเหตุนักเรียนอย่างน้อย 3 ปี นับถึงวันประกาศ
๔. ต้องไม่เป็นบริษัทที่มีประวัติเสื่อมเสียด้านการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๕. ผู้ประกันอุบัติเหตุต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอแผนประกันอุบัติเหตุรายอื่น ณ วันประกาศ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอในการทำประกันอุบัติเหตุ ภายในวันที่ ๒๑ –  ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อาคารรินทอง

คลิกไฟล์แนบ