ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง เลื่อนการรับ ปพ.1 , ปพ.2

 

ตามที่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งการรับ ปพ.1, ปพ.2 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในวันที่ 2 เมษายน 2563 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ไปแล้วนั้น เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขยายเวลาปิดสถานประกอบการต่อไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-14 เมษายน 2563 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงขอเลื่อนการรับ ปพ.1 , ปพ.2 ออกไปก่อน >>รายละเอียด…