ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19

เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจึงออกประกาศมาตรการควบคุมและป้องกัน

คลิกประกาศ