ประกาศเลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) เลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต  ม.ต้น และเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MSET คลิกที่นี้

2) เรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) คลิกที่นี้