ประกาศเรื่อง การรับหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

ประกาศเรื่อง การรับหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
 
จากการที่โรงเรียนได้ทำการสำรวจความความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบในการรับหนังสือเรียน google form เสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
 
– นักเรียนที่ประสงค์ให้โรงเรียนจัดส่งผ่านขนส่งเอกชนโรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
– ส่วนนักเรียนที่ประสงค์มารับด้วยตนเองที่โรงเรียนให้ดำเนินการดังภาพ
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้