ประกาศเรียก ม.3 เดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม รายงานตัวและมอบตัว เพิ่มเติมรอบที่ 3

click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)