ประกาศเรียกผู้สอบได้ชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 1

ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563  ได้เรียกนักเรียนมารายงานตัวและเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ปรากฏว่ามีนักเรียนสละสิทธิ์ จำนวน 17 คน   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
จึงเรียกผู้สอบแข่งได้ลำดับถัดไป เพื่อรายงานตัวและเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ดังนี้

  1) เรียกผู้สอบได้ในลำดับที่ 199 – 215 มารายงานตัวและเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ
ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง 417 (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)  อาคาร 4 ทวีวิทย์

  2) เรียกผู้สอบได้ในลำดับที่ 216 – 223 มาเพื่อสำรอง ในกรณีผู้สอบได้ในลำดับที่ 199 – 215
สละสิทธิ์ไม่รายงานตัวตามเวลาที่กำหนด ในข้อ 1) จึงให้ผู้สอบได้ในลำดับที่ 216 – 223
มารายงานตัวและเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ตามจำนวนผู้สละสิทธ์ในข้อ 1) ในวันที่ 13 มีนาคม 2563
เวลา 13.00 น . – 16.00 น. ณ ห้อง 417 (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) อาคาร 4 ทวีวิทย์ 

คลิกอ่านประกาศ