ประกาศเกี่ยวกับการเรียก ม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 2

click อ่านประกาศ เรื่อง  ผลการเลื่อนอันดับโครงการห้องเรียนพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
กลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น

 

click อ่านประกาศ เรื่อง  เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ม.ต้น  (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

click อ่านประกาศ เรื่อง  เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP) (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)