ประกาศสอบราคาซืื้อ อุปกรณ์กระจายสัญญาณความเร็วสูง

card_logo

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 16 กันยายน พ.ศ.2556 ในเวลา 09.00 – 15.00 น.

ดาวน์โหลด     ประกาศ    Switch        คุณลักษณะครุภัณฑ์     TOR-CoreSwitch-ST_SCHOOL