ประกาศสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์ สรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนและบุคลากรประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1.เบี้ยประกันจากนักเรียนคนละ 200 บาท
2.ให้บริการฟรีสำหรับครูและบุคลากร
3.ทำประกันกับนักเรียนทุกคน(ประมาณ 2,800คน)
4.บริษัทหรือตัวแทนที่มายื่นซองต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนที่สามารถตรวจสอบได้ตามกฎหมาย
วันยื่นซอง11-29มีนาคม2562
วันเปิดซอง 1 เมษายน 2562
วันประกาศผล 3 เมษายน 2562