ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | ลำดับการชำระเงิน | ห้องสอบ | ตารางสอบ ชั้น ม.1และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปี 2563

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
โดยได้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 บัดนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงผู้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 โดยเรียงตามลำดับการชำระเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาลำดับการเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ในกรณีคะแนนรวม และคะแนนทุกวิชาเท่ากัน

คลิกประกาศและหลักฐานเพื่อนำมายื่นในวันสอบ

คลิกรายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิกรายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทย์-คณิต

คลิกรายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนศิลป์-ภาษา

ตารางสอบและระเบียบการสอบ