ประกาศรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

Click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ

Click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

Click ปฏิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2567

Click ระบบการรับสมัคร https://reg.pawano.net/school/