ประกาศรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปี 2556

krf2_2   ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2556  ตามนโยบายการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อปีการศึกษา 2556 แล้วนั้น โดยเฉพาะประเภทการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  อ่านรายละเอียดหน้าประกาศ