ประกาศผล ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป
ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ click