ประกาศผลสอบ ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้น
เป็นที่เรียบร้อย จึงประกาศผลการสอบดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา