ประกาศผลนักเรียนความสามารถพิเศษ

DSCF4103ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ดําเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภท ความสามารถพิเศษ  ประจําประการศึกษา 2556 ไปแล้วนั้น จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศฉบับนี้ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศ ดําเนินการดังนี้ อ่านประกาศ