ประกาศผลความสามารถพิเศษนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

card_logo1

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  
ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด ดังแนบ