ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนโครงการพิเศษ (Update เรียกเพิ่มครั้งที่ 3)

banner_entrance56

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

 

เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 1

เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2

 

เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 3