ประกาศผลการสอบรอบทั่วไป

ประกาศผลการสอบ

ประกาศผล ห้องเรียนทั่วไป ม.1
https://drive.google.com/file/d/1NdlYK1dw5RJ6mmBjg9m0Ll3SjbkjCHvg/view?usp=sharing
ประกาศผล ห้องเรียนทั่วไป ม.4
https://drive.google.com/file/d/1zcn1SD6BMFqSYl7uqQw3cFsl7q3QCh_u/view?usp=sharing
ประกาศผล ม.1 เงื่อนไขพิเศษ
https://drive.google.com/file/d/1OQO-853XKT4g1ouczwaC41mpQhEFfFcm/view?usp=sharing
ใบ PAYIN ม.1
https://drive.google.com/file/d/1_iNfHzahm0gEcTN4RQJRfuvaFRI4fr6P/view?usp=sharing
ใบ PAYIN ม.4
https://drive.google.com/file/d/1rMbzimbBvs2mXW2rygukg7Vx4RpgpgBO/view?usp=sharing
ใบมอบตัว ม.1
https://drive.google.com/file/d/19AaaVhksur1EW2RUMkp9f4IB8M3pODfY/view?usp=sharing
ใบมอบตัว ม.4
https://drive.google.com/file/d/1oBxcZS_iPLaufKxrFR54_RYfrReu3izL/view?usp=sharing
ประวัตินักเรียน
https://drive.google.com/file/d/1fLdSr1sd40_ADs-l2PDXjRvdZCGzrDoz/view
ใบสมัครสมาคมผู้ปกครองและครู
https://drive.google.com/file/d/1a95svtGVWu7VcYGyQzF1r-X4ikzwjBX6/view?usp=sharing
สัญญาการเข้าเป็นนักเรียน
https://drive.google.com/file/d/1ptxb4hEsDqKivI-U3BKYHMDjs-zAQaug/view?usp=sharing