ประกาศผลการมอบตัว ม.1 และประกาศเรียก ม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 2

คลิกประกาศ ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  รายชื่อนักเรียนที่มอบตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

คลิกประกาศ  ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  การรายงานตัวและเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)