ประกาศงานทะเบียน

card_logo1          ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2559 ให้เรียบร้อยและถูกต้องตามข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน
จึงเรียนไปยังนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้นำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียน บิดาและมารดา มายื่นที่งานทะเบียนเพื่อสแกนข้อมูลภายในบัตรฯ บันทึกลงระบบงานทะเบียนนักเรียน

กำหนดการ ดังนี้

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ