ประกาศกรณี นักเรียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นักเรียนที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล ของตนเอง หรือ บิดา – มารดา ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ที่งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (อาคาร ๓) ภายในวันศุกร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗

งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๐ ๗๗๒๗ ๒๓๐๐ ต่อ๓๑๕