ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>download

ประกาศเชิญชวน>>>ประกาศเชิญชวน >>>เอกสารประกวดราคา>>>เอกสารประกวดราคา >>>TOR>>>TOR >>>ราคากลาง>>>ราคากลาง ปปช.07

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th