ประกาศ!!! ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2563


ประกาศ  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี !!! เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4   ปีการศึกษา 2563

ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้

ประเภทห้องเรียนปกติ  ประกาศรับนักเรียน63ปกติ

ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ประกาศรับนักเรียน63พิเศษ