นิทรรศการ อาชีพอิสระ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม
นิทรรศการ อาชีพอิสระ
(Freelance Exhibition)

page3

ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
23 พฤศจิกายน 2559