นิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติปี การศึกษา 2561 ภาคใต้ (World-Class Standard School Symposium) โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีโรงเรียนในภาคใต้เข้าร่วม จำนวน 137 โรงเรียน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนากรรมการกลุ่มภาคและกลุ่มจังหวัด ด้านความรู้ ทักษะการเป็นกรรมการตรวจประเมินตามแนวทาง OBECQA ให้มีศักยภาพสูงขึ้น วิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ OBECQA และโรงเรียนในโครงการให้มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและการจัดการศึกษาสูงขึ้น และบรรลุเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA
ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลประกอบด้วย โรงเรียนที่ได้รับรางวัล OBECQA ประจำปี 2559-2560 นำเสนอผลการดำเนินงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล เวทีศักยภาพนักเรียน “เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองทาง ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคมโลก” จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ เยาวชนไทยก้าวไกลสู่สากล สอนอย่างไรให้เด็กไทยเป็นพลโลก และการบริหารจัดการคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานการคงสภาพของโรงเรียน Intensive School ที่ได้รับเกียรติบัตร Gold และ Platinum นิทรรศการภาพรวมผลงานกระบวนการ และผลลัพธ์ผลสอบ PISA นิทรรศการนำเสนอผลงานคุณลักษณะอาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21