ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลาและไม่สแกนบัตรนักเรียน….ได้ที่นี่

1.ไม่สแกนบัตรนักเรียน                      2.ลาป่วย/ลากิจ