จดหมายข่าวช่อชมพู ฉบับที่ 54 – 59 วันที่ 24- 28 มิถุนายน 2565

กิจกรรม”พัฒนากระบวนการคิดผ่านกิจกรรมควบคุมหุ่นยนต์” นักเรียนโครงการ MAET

เตรียมความพร้อมสู้เป้าหมายทางการศึกษาให้แก่นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ค่ายวัยรุ่น  พสวท.สมทบ  ใส่ใจสุขภาพจิตและทักษะทางสังคม

กิจกรรม English  Day  Camp

กิจกรรมค่ายพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี